Όροι Διαγωνισμού

Η Ειρήνη Ζεβελάκη νόμιμος κάτοχος της ιστοσελίδας www.paxxi.gr διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό μέσω των ιστοσελίδων https://www.facebook.com/PaxxiGR/ και https://www.instagram.com/paxxigr/

(στο εξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους:

1.     Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, έχουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης του Facebook ή του Instagram, την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου και ασφαλείας αυτών και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Facebook και του Instagram σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια.

1.3. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι «Διοργανωτές» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους (Facebook,Instagram) της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

1.4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από τους «Διοργανωτέςς» ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

2. Διάρκεια

Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 και λήγει την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 23:59. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα ληφθούν εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργειας ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων. Οι «Διοργανωτές» διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να περιορίσουν ή παρατείνουν τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα της προωθητικής ενέργειας.

3. Συμμετοχή στην ενέργεια

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια είτε στο Facebook είτε στο Instagram ή και στα δύο με μια συμμετοχή στο καθένα. Πιο συγκεκριμένα:

Για τη συμμετοχή μέσω Facebook κάθε ενδιαφερόμενος καλείται:

  Να κάνει «Mου αρέσει» (Like) και δημόσια κοινοποίηση στη δημοσίευση του διαγώνισμού.

Για τη συμμετοχή μέσω Instagram κάθε ενδιαφερόμενος καλείται:

α) Να έχει κάνει Like και tag 2 φίλους στο instagram

Τα σχόλια /απαντήσεις δεν πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο ή να περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή να δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή να αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή να είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετοχές θα ελεγχτούν και εγκριθούν ως προς το περιεχόμενό τους από την ομάδα διαχείρισης περιεχομένου της προωθητικής ενέργειας, προκειμένου να θεωρηθούν ως έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό και να λάβουν μέρος στην κλήρωση. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων. Οι συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στους «Διοργανωτές» για την προβολή της προωθητικής ενέργειας, των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) ή/και των λοιπών στοιχείων που θα αποστείλουν-αναρτήσουν σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κ.λπ.) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, της «Δωροθέτιδας» και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κ.λπ.), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά σε καταστήματα, σε γήπεδα, σε δημόσιες εκδηλώσεις κ.λπ.) για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Oι «Διοργανωτές» επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της προωθητικής ενέργειες. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειες, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Instagram, Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν ατελώς στους «Διοργανωτές» απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν, δηλώνουν δε ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό από τις εταιρείες δεν συνιστά προσβολή αυτού. Οι νικητές συναινούν να χορηγήσουν στους ‘Διοργανωτές» μετά την κλήρωση τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων καθώς και για τη μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών των «Διοργανωτών», εφόσον το επιθυμούν. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια μόνο συμμετοχή.

4. Δώρο

·        Το δώρο που προσφέρονται είναι (3) κουζίνες Barbie (2 στο Facebook και 1 στο instagram. Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια, είναι ορισμένο ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο/α ίδιας αξίας με το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «Διοργανωτών», η «Διοργανώτρια» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των «Διοργανωτών» παύει να υφίσταται.

5. Κλήρωση – Νικητής

5.1. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, στην έδρα  της «Διοργανώτριας» και με επιμέλεια αυτής, κατόπιν συλλογής όλων των έγκυρων συμμετοχών σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων αριθμών που αντιστοιχούν σε συμμετοχές (ηλεκτρονική κλήρωση). Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 στην σελίδα που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια στους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/PaxxiGR/  και https://www.instagram.com/paxxigr/ . Ο νικητής θα ενημερωθεί  για την ανάδειξή του, τόσο από τις ως άνω ανακοινώσεις όσο και με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό του στο αντίστοιχο μέσο ή με απάντηση στο σχόλιό του. Οι νικητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα στους ως άνω διαδικτυακούς τόπους. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που ο εν λόγω συμμετέχων, το όνομα του οποίου έχει ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια κατά τον όρο 6, αποδεχόμενος το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο δηλώνοντας και τη διεύθυνση που επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο καθώς και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δώρο, και θα καλείται να το αποδεχθεί και να το παραλάβει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια κατά τον όρο 6 και εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση, αποδεχόμενος το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο δηλώνοντας και τη διεύθυνση που επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο καθώς και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δώρο και θα καλείται να το αποδεχθεί και να το παραλάβει ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών, και πάλι με την προαναφερθείσα διαδικασία και ούτω καθεξής.

5.2. Σε κάθε περίπτωση η ανάδειξη οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου. Η «Διοργανώτρια» σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

6. Παραλαβή Δώρου

Ο νικητής αφού ταυτοποιηθεί και δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του θα παραλάβει το δώρο του κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Εταιρειών και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

9. Τροποποίηση Όρων

Οι «Διοργανωτές» επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσουν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσουν τo δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιούν κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω των σελίδων https://www.facebook.com/PaxxiGR/ και https://www.instagram.com/paxxigr/

10. Αποποίηση – Περιορισμός Ευθύνης

10.1. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τους «Διοργανωτές» έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

10.2. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

10.3. Οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

10.4. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

10.5. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι «Διοργανωτές» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

10.6. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook και instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook και instagram.

11. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

11.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

11.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

12. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

13. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα www.paxxi.gr

2019-09-22T10:08:23+03:0013 Νοεμβρίου 2018|Όροι διαγωνισμού|